>

BIPStatus prawny
Szkoła Podstawowa im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy jest jednostką organizacyjną Miasta i Gminy Daleszyce, prowadzoną w formie jednostki budżetowej, działającą na podstawie: 
1) Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;
2) Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;
3) Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela
4) Statutu Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka w Mójczy
Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto i Gmina Daleszyce, powiat kielecki.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Świętokrzyski Kurator Oświaty w Kielcach.

Statut Szkoły Podstawowej im. gen. Tadeusza Buka

Przedmiot działalności i kompetencje
STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Struktura własnościowa, majątek
Struktura własnościowa Szkoły
Szkoła jest jednostką budżetową, pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu Miasta i Gminy Daleszyce (powiat kielecki), a uzyskane wpływy odprowadza na rachunek bankowy Miasta i Gminy Daleszyce.
• AKTYWA - 2373334,71
• PASYWA - 2373334,71
Budżet
Plan finansowy na rok 2020 - 1 711 926,00
Zasady gospodarki finansowej szkoły określają odrębne przepisy, w tym Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
Organizacja
Organami szkoły są:
• Dyrektor szkoły,
• Rada Pedagogiczna,
• Rada Rodziców,

Dyrekcja

Dyrektor - mgr Marta Puchała
• Nauczyciel dyplomowany
• telefon: 41 361-75-75
• e-mail: sp.mojcza@daleszyce.pl
Kompetencje dyrektora znajdują się w Statucie Szkoły
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie 
bip.daleszyce.pl/p,153,_swiadczenia_dyrektorow_i_kierownikow_jednostek_organizacyjnych_zlozone_w_roku_2019.html

Rada Pedagogiczna

Szkoła zatrudnia pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych.
Pracownicy pedagogiczni:
• nauczyciele, 
• bibliotekarz, 
• wychowawcy świetlicy szkolnej,
• logopeda
Pracownicy niepedagogiczni:
• sekretarz szkoły, 
• sprzątaczka, 
• konserwator, 
• woźna
W roku szkolnym 2019/2020 na terenie szkoły funkcjonuje 9 oddziałów, do których uczęszcza 100 uczniów.
Spośród uczniów wybierany jest Samorząd Uczniowski.